0617966583 & 0652061596

Inversteer nu in de inzetbaarheid van je personeel met de ESF

05-11-2018

Wat houdt het ESF (Europees SubsidieFonds) in? En onder welke voorwaarden kan er een subsidie aanvraag ingedient worden? 

In de basis gaat het om het volgende:

 • Bedrijven en instellingen komen in aanmerking.
 • Zij moeten over personeel beschikken; bewijsstukken zijn 2 loonstroken.
 • Subsidie is 50%, tot een maximum van 12.500 euro.
 • Maar met een minimale aanvraag van 6.000 euro subsidie.
 • Enkel kosten van een externe adviseur zijn subsidiabel.
 • De externe partij moet minimaal 3 relevante referenties kunnen overleggen.
 • Aanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.
 • Aanvragen zal mogelijk zijn tot en met 16 november.
 • Er zijn nog 2 nieuwe aanvraagtijdvakken opengesteld voor deze regeling. Aanvragers kunnen slechts in één van de 2 tijdvakken een verlening ontvangen. 
 • Per tijdvak is 15 miljoen euro beschikbaar. 

 

Thema’s en activiteiten waarop advies kan worden ingewonnen zijn:

 • het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer;
 • het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden;
 • het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap;
 • of het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.


Een project  heeft tot doel de bevordering van duurzame inzetbaarheid van werkenden.

 • het verkrijgen van advies met een implementatieplan;
 • of het verkrijgen van begeleiding bij de implementatie van een advies, waaronder het in dialoog met de werkenden aanpassen van de organisatie van het werk.

 

YourSteps kan u hierin volledig ontlasten, zodat het u weinig tijd kost!