0617966583 & 0652061596

 

Algemene Voorwaarden YourSteps

 

Vastgesteld door YourSteps, te Eindhoven.

 

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

1.1. Opdrachtgever:

Hieronder wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon aan wie YourSteps een offerte doet of met wie YourSteps een overeenkomst sluit, waarop deze voorwaarden van toepassing worden verklaard.

1.2. Werkopdracht:

Een formulier waarop YourSteps in overleg met de opdrachtgever een opdrachtomschrijving heeft aangegeven, zo mogelijk tevens plaats, tijd en omvang van de verschillende werkzaamheden vermeldende op basis waarvan deze worden uitgevoerd.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van YourSteps en op alle overeenkomsten die YourSteps met een opdrachtgever sluit tot het verrichten van werkzaamheden en het leveren van diensten of goederen.

2.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Bij overeenkomsten die langer dan één jaar duren, behoudt YourSteps zich echter het recht voor om deze

algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op de desbetreffende overeenkomst van toepassing te verklaren. De gewijzigde voorwaarden treden dan dertig dagen na de bekendmaking van de wijziging in werking.

 

Artikel 3. Offertes/ opdrachtbevestiging

3.1. Alle offertes  van YourSteps zijn vrijblijvend.

3.2. Nadat door de opdrachtgever de inhoud van de overeenkomst is bevestigd door toezending aan YourSteps, mag YourSteps er van uitgaan dat de opdrachtgever zich met opdrachtbevestiging en offerte volledig akkoord heeft verklaard.

3.3 Uitsluitend de voorwaarden, gesteld op de offerte en daarbij behorende werkopdracht, zijn bepalend voor de inhoud van de tussen partijen geldende overeenkomst

3.3 Indien een offerte van YourSteps door een opdrachtgever wordt aanvaard, heeft YourSteps het recht om het desbetreffende aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3.4 Wijzigingen van hetgeen volgens de opdrachtbevestiging is overeengekomen zijn, behoudens in de gevallen genoemd in artikel 6.2 van deze Algemene

Voorwaarden, voor partijen slechts bindend, indien die wijzigingen door partijen schriftelijk zijn overeengekomen, in de vorm van een aanvullingsclausule op de oorspronkelijke

opdrachtbevestiging.

 

Artikel 4. Onderaanneming

4.1 YourSteps zal slechts met schriftelijke toestemming van de opdrachtgever de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden laten verrichten.

Deze toestemming is niet vereist wanneer dit bij aanvang in de werkopdracht is overeengekomen.

4.2 YourSteps zal de opdrachtgever op de hoogte stellen indien een deel van de werkopdracht en/of éénmalige werkzaamheden door derden zullen worden verricht.

4.3 Voor onderaanneming ten behoeve van Your teps zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.,

.

 

Artikel 5.  Uitvoering van de overeenkomst
5.1  De werkzaamheden zullen overeenkomstig de werkopdracht worden uitgevoerd.

5.2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat kleine afwijkingen noodzakelijk, wenselijk of mogelijk zijn, kan YourSteps, zonder dat prijsaanpassing

plaatsvindt, de uitvoering naar eigen inzicht wijzigen. Zulks is echter uitsluitend toegestaan, indien de aldus gewijzigde werkzaamheden tenminste een vergelijkbare kwaliteit garanderen en de afwijkingen aan de opdrachtgever worden medegedeeld.

5.3 Indien het YourSteps tijdens de uitvoering van de overeenkomst mocht blijken dat blijvende afwijkingen van het overeengekomene noodzakelijk zijn en indien die

afwijkingen zodanig zijn dat zij gepaard dienen te gaan met prijsaanpassing, zal die prijsaanpassing geschieden in overleg tussen partijen en met inachtneming van het

bepaalde in artikel 4.

5.4 Tenzij anders is overeengekomen, zullen de werkzaamheden uitsluitend worden uitgevoerd op werkdagen – niet zijnde nationale feestdagen – van maandag tot en met vrijdag. Indien plotseling intredende bijzondere omstandigheden het noodzakelijk maken, naar het oordeel van de opdrachtgever, dan YourSteps, kan in overleg van het hier bepaalde worden afgeweken.

 

Artikel 6. Prijzen

6.1. De door YourSteps berekende tarieven zijn in Euro’s en zullen worden vermeerderd met omzetbelasting (indien deze belasting op grond van de wet verschuldigd is) en met alle eventuele overige heffingen.

6.2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, heeft YourSteps bij langer lopende overeenkomsten (langer dan 1 jaar) het recht om de door de opdrachtgever verschuldigde tarieven met ingang van elk kalenderjaar te verhogen op basis van het

Consumenten prijsindexcijfer alle huishoudens (1995 = 100) van het CBS, dan wel (mocht het CBS dit indexcijfer niet langer hanteren) het indexcijfer dat hiermee het meest overeenstemt. Het aangepaste tarief wordt berekend door het geldende tarief te vermenigvuldigen met het indexcijfer van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de aanpassing van kracht wordt, gedeeld door het indexcijfer van het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarop het geldende tarief van kracht werd. Indien YourSteps redenen aanwezig acht om het aangepaste tarief op een hoger bedrag vast te stellen dan volgens deze berekening het geval zou zijn, is de opdrachtgever gerechtigd om de overeenkomst bij aangetekende brief op te zeggen binnen 14 dagen na de daartoe strekkende kennisgeving van YourSteps. De opzegging dient te geschieden met inachtneming van een redelijke termijn. Voor de werkzaamheden die YourSteps uitvoert (en de door haar geleverde diensten of goederen) tot aan het verstrijken van deze termijn is de opdrachtgever de op basis van het indexcijfer aangepaste tarieven verschuldigd.

 

Artikel 7. Betaling

7.1 Bij overeenkomsten met een eenmalig karakter dan wel zonder vast repeterend bedrag geldt een factuursysteem.

7.2. Facturering van een lang lopende opdracht, meer dan 1 maand, geschiedt achteraf aan het begin van de eerstvolgende maand. In de overige gevallen wordt gefactureerd na de betreffende eenmalige werkopdracht afgerond te hebben. Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen.

7.3 .Bij in gebreke blijven van de juiste betaalprocedure, voortvloeiend uit deze voorwaarden, zijn de artikelen 7.4 tot en met 7.7. van kracht.

7.4. Indien een factuur niet binnen de desbetreffende termijn is voldaan, heeft YourSteps recht op vergoeding van alle redelijke rechtelijke en buitengerechtelijke kosten die YourSteps in verband daarmee maakt. Hiernaast heeft YourSteps recht op vergoeding van de wettelijke rente over het door de opdrachtgever verschuldigde. YourSteps heeft voorts het recht om de (verdere) nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat volledige voldoening heeft plaatsgevonden.

7.5. Het eventuele recht van de opdrachtgever om de betaling van verschuldigde bedragen op te schorten of deze te verrekenen wordt uitgesloten.

7.6. YourSteps is ten allen tijde bevoegd om afdoende zekerheidsstelling of (gehele of gedeeltelijke) vooruitbetaling van een opdrachtgever te verlangen, alvorens (verder) te presteren.

7.7. Bij onenigheid over de juiste omvang van hetgeen de opdrachtgever aan YourSteps verschuldigd is, zullen de administratieve gegevens van YourSteps bepalend zijn, tenzij schriftelijk tegenbewijs door de opdrachtgever wordt geleverd.

 

8. Annuleringsregeling

Indien door toedoen van de opdrachtgever de uitvoering van de werkzaamheden voor de overeengekomen aanvangsdatum wordt geannuleerd, is de opdrachtgever de hierna te noemen percentrages van de vergoeding verschuldigd:

  • Annulering of uitstel binnen één maand voor aanvangsdatum: 50%
  • Annulering of uitstel binnen twee weken voor aanvangsdatum: 75%
  • Annulering of uitstel binnen één week voor aanvangsdatum: 100%

Daarnaast worden feitelijk gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld locatiehuur of materiaalkosten, bij de opdrachtgever in rekening gebracht.

 

9. Aansprakelijkheid

9.1. Op YourSteps rust de inspanningsverplichting de overeenkomst naar behoren na te komen.

9.2. Indien de opdrachtgever van oordeel is dat YourSteps een overeenkomst niet naar behoren nagekomen is, dient hij YourSteps daarvan binnen 14 dagen nadat hij het desbetreffende gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze heeft kunnen ontdekken schriftelijk in kennis te stellen. De opdrachtgever wordt, bijzondere en door hem aan te tonen omstandigheden uitgezonderd, in ieder geval geacht een gebrek redelijkerwijze te kunnen ontdekken vanaf het moment dat hij de door Yoursteps geleverde prestatie heeft ontvangen, dan wel anderszins met de inhoud van de prestatie bekend is geworden.

9.3. De opdrachtgever is gehouden om YourSteps alle medewerking te verlenen teneinde YourSteps in staat te stellen een vermeend gebrek te onderzoeken en desgewenst binnen bekwame tijd te herstellen.

9.4. Indien YourSteps niet heeft voldaan aan haar in artikel 8.1 genoemde inspanningsverplichting, de opdrachtgever overeenkomstig de artikelen 8.2. en 8.3 heeft gehandeld en het gebrek niet binnen bekwame tijd is hersteld, is YourSteps ten aanzien van haar tekortkoming aansprakelijk, mits deze aan haar dient te worden toegerekend.

9.5. De omvang van iedere aansprakelijkheid van YourSteps wordt beperkt tot de factuurwaarde van de werkzaamheden (c.q. de geleverde diensten of goederen), waardoor of in verband waarmee de aansprakelijkheid is ontstaan. Bij een langer lopende overeenkomst bedraagt deze factuurwaarde ten hoogste hetgeen YourSteps gedurende een periode van een jaar, voorafgaande aan de in artikel 8.2 bedoelde kennisgeving, ter zake van de desbetreffende overeenkomst heeft gefactureerd.

9.6. De in artikel 8.5 omschreven beperking van de omvang van de aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden (en leidinggevende ondergeschikten) van YourSteps.

 

10. Geheimhouding

10.1. De opdrachtgever zal geheimhouding betrachten ten aanzien van alle vertrouwelijke informatie die bij de uitvoering van een overeenkomst in zijn bezit komt en zal die informatie niet gebruiken voor andere doeleinden dan de uitvoering van de overeenkomst tenzij vooraf, dan wel achteraf overeengekomen in de vorm van een aanvullingsclausule op de oorspronkelijke opdrachtbevestiging.

10.2. Deze geheimhoudingsverplichting geldt niet, indien en voor zover er een wettelijke verplichting bestaat vertrouwelijke informatie aan een derde te verschaffen. In dat geval zal de opdrachtgever echter zo spoedig mogelijk YourSteps van de informatieverschaffing op de hoogte stellen.

10.3. In geval van overtreding van de bepaling van artikel 9.1 verbeurt de opdrachtgever (per overtreding) aan YourSteps een eenmalige, onmiddellijke en niet voor matiging of verrekening vatbare boete van € 50.000,--, alsmede een boete van € 5.000,--

voor elke dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, één en ander onverminderd het recht van YourSteps op vergoeding van de door haar geleden en te lijden schade.

 

Artikel 10 Schadeloosstelling

11.1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan om tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst, respectievelijk gedurende de duur van de overeenkomst tussen opdrachtgever en aannemer en gedurende een periode van 6 maanden na beëindiging daarvan, personeel van de aannemer in vaste dienst te nemen, respectievelijk of enigerlei wijze, direct of indirect en buiten de aannemer om, in te schakelen voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever.

11.2 Indien zonder instemming van de aannemer door de opdrachtgever een arbeidsverhouding wordt aangegaan met de in lid 1. van dit artikel bedoelde werknemers

verbeurt de opdrachtgever aan de aannemer een niet te matigen boete van € 500 per bedoelde arbeidsverhouding per week of gedeelte van een week dat een zodanige arbeidsverhouding heeft geduurd respectievelijk nog voortduurt.

 

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1. Alle ter uitvoering van een overeenkomst door YourSteps geleverde zaken blijven haar eigendom, totdat de opdrachtgever al hetgeen hij aan YourSteps verschuldigd is volledig heeft voldaan.

12.2. Indien YourSteps zich op haar eigendomsvoorbehoud beroept, is de opdrachtgever gehouden alle medewerking te verlenen teneinde haar in staat te stellen de desbetreffende zaken tot zich te nemen.

 

13. Detachering

13.1. Indien YourSteps personeel detacheert bij de opdrachtgever ter uitvoering van een overeenkomst, is de opdrachtgever gehouden zich jegens dit personeel te gedragen als een goed werkgever, voor zover dit binnen zijn macht en invloed ligt. Indien gedetacheerd personeel feitelijk bij een derde werkzaam is, staat de opdrachtgever er jegens Your Steps voor in, dat (ook) deze derde zich op overeenkomstige wijze jegens het personeel gedraagt.

13.2. In de verhouding tussen YourSteps en de opdrachtgever blijft de leiding over gedetacheerd personeel steeds berusten bij YourSteps. Het personeel blijft verantwoording verschuldigd aan YourSteps.

13.3. De opdrachtgever zal op generlei wijze gedetacheerd personeel bewegen of aanmoedigen om ten behoeve van hem of een al dan niet met hem gelieerde derde werkzaamheden (krachtens arbeidsovereenkomst of anderszins) te verrichten buiten de

desbetreffende overeenkomst om.

13.4. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt de facturering met betrekking tot gedetacheerd personeel steeds in aaneengesloten perioden van tenminste 4 uren per personeelslid, per dag.

 

Artikel 14 Overmacht

14.1 Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de opdrachtgever, tijdelijk – ten hoogste 3 maanden – niet of slechts ten dele kunnen worden

uitgevoerd, geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode.

14.2. Indien de overmacht langer duurt dan de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn, zal YourSteps en de opdrachtgever overleg plegen over de totaalprijs die zal

gelden voor de resterende overmachtsperiode.

14.3 Indien door maatregelen van de opdrachtgever uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden tijdelijk niet of slechts ten dele kan geschieden, respectievelijk niet

zinvol is, geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode.

 

 

15. Privacy

15.1 YourSteps verstrekt aan de opdrachtgever geen persoonsgegevens (of gegevens die aan tot personen herleidbare bestanden gekoppeld kunnen worden).

15.2 YourSteps verstrekt alleen geanonimiseerde data aan de opdrachtgever als dit overeengekomen is en opgenomen is in de werkopdracht.

15.3. Indien de opdrachtgever op grond van artikel 35, lid 2 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens een betrokkene inlicht met betrekking tot de herkomst van persoonsgegevens en daarbij meedeelt dat die gegevens door YourSteps zijn verstrekt, zal hij YourSteps hiervan terstond op de hoogte stellen en daarbij aangeven, welke inlichtingen met betrekking tot de herkomst aan de betrokkene zijn gegeven. De opdrachtgever zal deze inlichtingen slechts geven nadat hij met zekerheid heeft vastgesteld dat het verzoek van de daadwerkelijke betrokkene afkomstig is.

15.4. Indien de opdrachtgever aan YourSteps persoonsgegevens verstrekt, staat hij ervoor in dat ten aanzien van die gegevens is voldaan aan de toepasselijke regelgeving met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (waaronder de Wet

Bescherming Persoonsgegevens) en dat de verstrekking aan en bewerking door YourSteps is toegestaan onder deze regelgeving. De opdrachtgever zal ten aanzien van de door YourSteps aan hem geleverde persoonsgegevens eveneens aan deze regelgeving voldoen. De opdrachtgever vrijwaart YourSteps voor aanspraken van derden die ontstaan als gevolg van het feit dat niet is voldaan aan de deze regelgeving.

15.5. De opdrachtgever zal dusdanige voorzieningen van technische en organisatorische aard treffen ter beveiliging van zijn producten en diensten dat derden niet onbevoegd kennis kunnen nemen van door YourSteps verstrekte gegevens of daarover onbevoegd de beschikking (kunnen) krijgen.

 

16. (interim)Management en Consultancy werkzaamheden

16.1. Indien de overeenkomst met zich brengt dat YourSteps ten behoeve van de opdrachtgever werkzaamheden op het gebied van consultancy (advieswerkzaamheden) verricht, zijn ook de volgende voorwaarden op de overeenkomst van toepassing.

16.2. Als YourSteps daarom verzoekt, zal de opdrachtgever op zijn locatie kosteloos een werkruimte, met telefoon-, fax- en data aansluitingen, ter beschikking stellen.

16.3. YourSteps heeft het recht om, na overleg met de opdrachtgever, de samenstelling van een ter zake van consultancy ingezet adviesteam te wijzigen, indien dit naar het oordeel van YourSteps wenselijk is teneinde de opdracht naar behoren uit te voeren.

 

17. Beëindiging van de overeenkomst

17.1. Onverminderd de aan haar ter zake op grond van het Burgerlijk Wetboek toekomende rechten, is YourSteps gerechtigd om een overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden (c.q. op te zeggen) indien aan de opdrachtgever (voorlopige) surseance van

betaling is verleend, hij in staat van faillissement is gesteld, op hem een schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard of hij zijn bedrijfsvoering stil heeft gelegd of de door hem gedreven onderneming liquideert.

17.2. In geval van een ontbinding (c.q. opzegging) zoals bedoeld in artikel 16.1 zal al hetgeen de opdrachtgever aan YourSteps verschuldigd is terstond opeisbaar worden.

 

18. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

 

19. Geschillen

 Alle geschillen, voortvloeiende of verband houdende met een overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement 's-Gravenhage, dan wel een door YourSteps aan te wijzen andere rechter.

 

YourSteps
KvK nummer: 67611184

BTW nummer: NL857093009B01

www.yoursteps.nl