0617966583 & 0652061596

Privacyreglement


Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)
YourSteps volgt de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In deze wet staat beschreven hoe onze medewerker(s) met uw gegevens om dienen te gaan. Deze wet is opgesteld om te bevorderen dat uw persoonlijke gegevens zorgvuldig worden behandeld. De gegevens moeten juist en volledig zijn, ze moeten in principe ook alleen worden gebruikt voor het doel waar u ze voorverstrekt heeft. Van sommige gegevens wilt u graag dat ze vertrouwelijk worden behandeld, dat ze uitsluitend worden vastgelegd door de personen of instantie die ze nodig heeft en dat ze niet verder worden verspreid dan noodzakelijk is. Het zijn immers uw persoonlijke gegevens. Informatie over de wetgeving WBP kunt u vinden onderwww.cbpweb.nl.
 
 
Doelen en toegangsbevoegdheden gegevensverwerking
Binnen het bedrijf worden gegevens van cliënten verzameld uitsluitend voor de volgende doeleinden:
  • Ondersteunen en in stand houden van een goede (para)medische zorg en hulpverlening;
  • Voeren van doelmatig beheer en beleid in de organisatie, waar onder kwaliteitsbewaking van de zorg;
  • Ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting;
  • Financiële afhandeling van de geboden zorg met de cliënt dan wel diens bedrijf of zorgverzekeraar waaronder het aanmaken, registreren en bewerken van gespecificeerde declaraties.

 

Rechten van de betrokkene
De Wet Bescherming Persoonsgegevens geeft u een aantal rechten waardoor u controle kunt uitoefenen op het gebruik van uw persoonsgegevens door diegene die binnen YourSteps uw persoonsgegevens verwerkt, u vindt ze hieronder:
 

Rechtop inzage en afschrift

U hebt het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het gebruik daarvan. Door middel van een schriftelijke aanvraag, kunt u de verantwoordelijke van YourSteps vragen of deze uw persoonsgegevens verwerkt. De verantwoordelijke moet u binnen vier weken een overzicht van de gegevens geven. Als een overzicht gegevens bevat van een derde, die naar verwachting bezwaar zal hebben tegen het verstrekken van die gegevens aan u, dan moet de verantwoordelijke die derde in de gelegenheid stellen om zijn zienswijze naar voren te brengen. De verantwoordelijke kan weigeren aan een verzoek om inzage te voldoen als dat bijvoorbeeld noodzakelijk is in het belang van voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten of ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. Jeugdigen vanaf 12 jaar tot 16 jaar hebben dit recht. De ouders van jeugdigen van 12 tot 16 jaar hebben alleen met toestemming van het kindinzagerecht in het dossier.
 

Rechtop inzage en afschrift

U hebt het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het gebruik daarvan. Door middel van een schriftelijke aanvraag, kunt u de verantwoordelijke van YourSteps vragen of deze uw persoonsgegevens verwerkt. De verantwoordelijke moet u binnen vier weken een overzicht van de gegevens geven. Als een overzicht gegevens bevat van een derde, die naar verwachting bezwaar zal hebben tegen het verstrekken van die gegevens aan u, dan moet de verantwoordelijke die derde in de gelegenheid stellen om zijn zienswijze naar voren te brengen. De verantwoordelijke kan weigeren aan een verzoek om inzage te voldoen als dat bijvoorbeeld noodzakelijk is in het belang van voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten of ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. Jeugdigen vanaf 12 jaar tot 16 jaar hebben dit recht. De ouders van jeugdigen van 12 tot 16 jaar hebben alleen met toestemming van het kindinzagerecht in het dossier.
 

Rechtop aanvulling, correctie of vernietiging

Nadat u inzage hebt gekregen, kunt u de verantwoordelijke van YourSteps verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Dat kan als de gegevens die gebruikt worden door de verantwoordelijke feitelijk onjuist zijn, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel of de doeleinden van de verwerking. Er moet binnen vier weken reageren op uw verzoek. Een weigering moet gemotiveerd worden. Ook door middel van schriftelijke aanvraag kunt u gebruik maken van deze mogelijkheid. In geval van inwilliging van het verzoek, moeten andere organisaties aan wie de (onjuiste of niet ter zake doende) gegevens zijn verstrekt, van de wijzigingen op de hoogtegesteld worden, tenzij dat onmogelijk is of een onredelijke inspanning oplevert voor de verantwoordelijke. De verantwoordelijke moet de wijzigingen zo snelmogelijk doorgeven.
 

Recht van verzet

Het recht van verzet houdt in dat u het recht hebt om bezwaar te maken (verzet aan te tekenen) tegen het gebruik van uw gegevens door de verantwoordelijke. Er zijn twee vormen van verzet:
U kunt in enkele gevallen verzet aantekenen in verband met uw persoonlijke omstandigheden. Een verantwoordelijke moet dan beslissen of hij stopt met de verwerking of hiermee doorgaat omdat hij meent een goede reden hiervoor te hebben. Voor het aantekenen van deze vorm van verzet in schriftelijke aanvraag verplicht.
Zodra u verzet aantekent tegen het gebruik van uw gegevens voor commerciële en charitatieve doelen, moet de verantwoordelijke dat gebruik altijd direct beëindigen. Dit is het absolute recht van verzet. U hoeft niet te zeggen waaromen de verantwoordelijke mag geen vergoeding vragen om een verzoek in behandeling te nemen. Een verantwoordelijke moet u informeren over het recht van verzet.
 

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Voor het uitoefenen van de genoemde rechten moet u zich schriftelijk wenden tot eigenaar van Fysiocenter Bladel. Als u een verzoek doet om inzage  in of correctie van uw persoonsgegevens, moet u aantonen dat u inderdaad de persoon bent van wie u de gegevens wilt inzien of corrigeren. Het is immers niet de bedoeling dat anderen uw gegevens inzien of dat u de gegevens van anderen kunt corrigeren. Zorg er dus voor dat u in de brief uw volledige naam en voorletters vermeldt, uw geboortedatum en uw volledige adres. De verantwoordelijke kan u ook vragen een kopie bij te voegen van uw rijbewijs, paspoort of ander identiteitsbewijs.
 
 
Geschillenoplossing
Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) bemiddelt bij geschillen over het uitoefenen van rechten. Reageert de verantwoordelijke van YourSteps niet op bijvoorbeeld een inzage verzoek of is de betrokkene niet tevreden met de reactie, dan kan de betrokkene een verzoek om bemiddeling indienen bij het CBP. Bij behandeling van het verzoek past het CBP het beginsel van hoor en wederhoor toe: beide partijen krijgen de gelegenheid om hun standpunt nader toe te lichten. Aan de behandeling van een verzoek door het CBP zijn geen kosten verbonden. Het CBP beëindigt doorgaans de bemiddeling als u tevreden bent met de uitkomst, bijvoorbeeld doordat u inzage in uw gegevens heeft gekregen of als uw gegevens zijn verbeterd of verwijderd.
 
Geschillen kunnen ook worden voorgelegd aan de rechter. De rechter kan in dergelijke gevallen advies vragen aan het CBP.
 
Indien men meent schade te hebben geleden doordat de verantwoordelijke bepaalde verplichtingen niet nakomt, dan moet men naar de rechter stappen; het CBP is niet bevoegd om schadevergoeding vast te stellen.